خطبه های نماز جمعه 14تیر ماه
خطبه های نماز جمعه ۱۴تیر ماه

خطبه های نماز جمعه ۱۴تیر ماه خطبه اول: آفات زبان وراههای اصلاح آن زبان دربین اعضاوجوارح بدن ازاهمیت ویژه ومنحصر به فردی برخورداراست به خاطرهمین مهم در دوحوزه مثبت ومنفی (خیراست وشرور)آثار ویژه ای داردبویژه در حوزه گناهان که بیشنرین گناهانرا دربین اعضا وجوارح زبان داردزبان بیش از۱۹۰گناه برایش قابل تصور است وراههای اصلاح آن […]

خطبه های نماز جمعه ۱۴تیر ماه

خطبه اول: آفات زبان وراههای اصلاح آن

زبان دربین اعضاوجوارح بدن ازاهمیت ویژه ومنحصر به فردی برخورداراست به خاطرهمین مهم در دوحوزه مثبت ومنفی (خیراست وشرور)آثار ویژه ای

داردبویژه در حوزه گناهان که بیشنرین گناهانرا دربین اعضا وجوارح زبان داردزبان بیش از۱۹۰گناه برایش قابل تصور است وراههای اصلاح آن ازاین قراراست


۱-کلام وگفتارراجزءعمل به اینم وبه آن اهتمام بورزیم۲-سخنانمانراقبل ازبیان تدبیر کنیم۳-بیشتر صحبت (سکوت کلیمانه) داشته باشیم.

خطبه دوم:

حجت الاسلام نوروزی امام جمعه فاروج با بیان اینکه اروپا فقط برحفظ برجام تاکیددارد و نه تعهداتش گفت:اگر اروپاحرکت شایسته ای نکند، همه ملت یکپارچه برجام را کنار می گذاریم و با تکیه بر توان داخلی، مشکلات کشور را حل خواهیم کرد.

خطیب جمعه فاروج بااشاره به سخنان رهبرانقلاب درتیرماه دربین کارگزاران حج گفت:اعتراض نکردن به امریکادرحج یک درخواست شیطانی است وحج یک اجتماع سیاسی ویژه جهان اسلام است.

وی اهداف وپیام های سیاسی حج را وحدت/دفاع ازمردم وبرائت ازمشرکین دانست واظهارداشت:ازابتدای انقلاب تاکنون به این معتقدهستیم که باید درحج مسلمانان همه درصفوف مستحکم درمقابل مستکبران/ظالمان ومتجاوزان به حقوق مسلمانان اعتراض وبرائت بجویند.اگرآل سعوداجازه دهداین امر اجراشودبسیارآثارمثبتی درعزت وعظمت جامعه اسلامی دارد.

وی بااشاره به سالروزکشف کودتای نوژه افزود:این کودتایادآوری می کندکه دشمنان انقلاب اسلامی همیشه درپی ضربه زدن به اتقلاب هستندوتازمانی انقلاب ماجریان داردوخواهدداشت بایدهمه نیروهای اطلاعاتی وامنیتی ومردم ومسئولین هوشیاربوده تادرتوطئه های دشمنان ایستادگی کنند.

دیدگاه ها بسته شده اند.